Foto: Torsten Nilsson/viltkamera
fredag 15 mars kl 14:14

Årets licensjakt på lodjur

Länsstyrelsens lodjursbeslut 2024 i Uppsala län kritiserades av Jägareförbundet Uppsala som ansåg att för få lodjur medgavs utifrån antalet bekräftade föryngringar vid fjolårets inventering. Med årets licenstilldelning skulle det inte gå att nå förvaltningsnivån 12 föryngringar.

 

Vår kritik som framförts direkt till Länsstyrelsen, och även varit publicerad på vår web har besvarats av Länsstyrelsen.

 

I sitt svar framför Länsstyrelsen att; ”De data som finns från lodjursjakter mellan 1995 och 2020 visar att drygt en tredjedel av de lodjur som fälls är vuxna reproduktiva honor. En fälld vuxen hona kan likställas med en föryngring. Ett jaktligt uttag på10 individer leder således sannolikt till att 3–4 vuxna honor kommer att fällas. Det i sin tur leder till att 3–4 föryngringar uteblir och kommande års inventeringsresultat hamnar runt de 12 föryngringar som fanns som förvaltningsnivå i den tidigare förvaltningsplanen.”

 

Ett sådant påstående kan möjligtvis ses som sannolikt, men kan likaväl visa sig falskt. Att utifrån en induktiv slutsats (tänkbar, möjlig) bygga upp sin argumentation är en något chansartad rovdjursförvaltning och en tveksam myndighetsutövning.

 

Här gör man dessutom en uppenbart logiskt tankevurpa! Utifrån samma logiska antaganden skulle skillnaden mellan de 16 säkerställda familjegrupperna vid fjolårets inventering och en förvaltningsnivå på 12 föryngringar motsvara nästan 22 individer. Bara 10 av dessa lodjur medgavs under årets licensjakt. Bristen på spårsnö till trots fälldes samtliga djur inom tre dygn.

 

Om 3-4 av dessa 10 medgivna lodjuren skulle ha fällts som honor, vilket nu visade sig bli fyra,  skulle det enligt Länsstyrelsens resonemang leda till att 3-4 föryngringar uteblir.

 

Hur många föryngringar den övriga lodjurspopulationen samtidigt skulle kunna generera intill nästa inventeringsperiod lär det dröja ett tag innan vi får veta. Men, även från dessa djur måste man räkna med tillväxt!

 

Med samma resonemang beträffande de 12 djur - 22 minus de 10 på licensen - som samtidigt sparats vid årets licensjakt, kan man förvänta sig föryngrar på motsvarande vis. Vilket då skulle kunna leda till fler kommande föryngringar från dessa, än de 3-4 föryngringar som årets licensjakt förväntades minska stammen med.

 

Av VFD;s protokoll framgår att ”Statistik visar att cirka en tredjedel av alla fällda djur under

licensjakten är vuxna honor, vilket för Uppsalas del innebär att populationen skulle närma sig den beslutade förvaltningsnivån.” Det är så man från Länsstyrelsen förklarar årets licensbeslut på lodjur.

 

Att vi med årets licenstilldelning skulle komma närmare förvaltningsnivån 12 föryngringar är mot bakgrund av Länsstyrelsens redovisade beräkningar en allt annat än logisk konsekvens av årets licensbeslut. Det troligaste är att stammen i stället ökar ytterligare.

 

För att nå förvaltningsnivån 12 föryngringar till nästa inventeringsperiod hade årets tilldelning behövt omfatta långt fler än de tio lodjur som medgavs.

 

Såväl årets snabbt genomförda jakt som antalet bekräftade föryngringar under senaste inventering talar för att årets licensjakt, var för liten och borde ha varit högre! Lodjursstammen torde efter årets jakt snarare fjärmat sig än mer från förvaltningsnivån på 12 föryngringar.

 

Något för Länsstyrelsen i Uppsala län att beakta inför nästa års licensjaktsbeslut!

Senast uppdaterad den 15 mars