Foto Bengt Undén
lördag 13 april kl 17:55

Jägareförbundet Uppsala Läns årsstämma 2024

Årets Länsårsstämma torsdagen den 11 april på Viktoria Hotell &Konferens i Uppsala var snabbt genomförd under ledning av den stämmovalda ordförande Johan Sonesson. Handlingarna som tidigt utsänts digitalt till Jaktvårdskretsarnas 60 utsedda ombud vållade inga frågor eller förtydliganden utan klappades snabbt igenom.

Tyvärr deltog inte alla av kretsarna utsedda ombuden utan endast 48 ombud fanns med i röstlängden.

Länsföreningen styrelse gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och de ledamöter vars mandattid löpt ut omvaldes. Så och Länsföreningens ordförande Torsten Nilsson som omvaldes för ytterligare ett år. Ett fyllnadsval genomfördes efter Charlotte Häggman Otzén som under våren valt att lämna styrelsen. På ett år valdes nu Malin Nilsson in i styrelsen. Tidigare var Malin adjungerad till styrelsen som kontaktperson för JAQT. Verksamhetsårets budgeterade underskott blev i stället ett överskott på över 64 000 kr som fördes över i den fortsatta verksamheten. Under stämman informerade styrelsen om att man utöver redan avsatta medel till kretsarna i form av aktivitetsbidrag nu även budgeterat för ytterligare 15 000 kr per valregion avsedda för samordnade aktiviteter mellan kretsarna inom valregionen.

Foto: Bengt Undén
Foto: Bengt Undén

Från Jägareförbundets styrelse deltog styrelseledamoten Gun Fahlander som redogjorde för dels vad Svenska Jägareförbundet uppnått både nationellt och internationellt i jaktliga och för jägarna betydelsefulla frågor. Ett arbete som fortsätter genom information och påverkan på såväl myndigheter och politiker inte minst riktade mot regering och riksdag.

 

Stort fokus fick den pågående Renmarksutredningen och Renmarkskommiténs delbetänkande vars förslag och slutsatser Svenska Jägareförbundet är ytterst kritisk till. Svenska Jägareförbundet och förbundets Fjällråd i vilket Gun är ordförande och även Torsten Nilson ingår  har tagit fram ett underlag som kan vara till hjälp vid besvarande av delbetänkandet som nu är ute på remiss och envar har möjlighet yttra sig över. Underlaget på tre sidor med QR-koder för ytterligare fördjupning visades.

 

 

 

Foto: Bengt Undén
Foto: Bengt Undén

Hermann Blenk Uppsala Jaktvårdskrets fick sedan mottaga stipendium ur Wallenbergska Fonden, Diplom jämte 2 000 kr för värdefulla viltvårdsinsatser som utdelades av Gun Fahlander.

Foto: Bengt Undén
Foto: Bengt Undén

Avslutningsvis utdelade Jägareförbundet Uppsala läns förtjänsttecken i Guld till Hermann Blenk och Torbjörn Olsson, Uppsala Jaktvårdskrets samt till Bo Westlund Norra Hagunda Jaktvårdskrets.

Senast uppdaterad den 13 apr